Kohustused ja garantii

1. Üldsätted
1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse 1a.ee (edaspidi 1a.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse 1a.ee omanikfirma 1A.EE OÜ (edaspidi Müüja) vahel 1a.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.
1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse 1a.ee veebilehel ja need astuvad jõusse 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad 1a.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka 1a.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse 1a.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.
3.1 Kõik hinnad 1a.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.
3.2 Müüja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. See informatsioon pärineb hulgimüüjatelt ja/või tootjatelt, ja Müüjal ei ole võimalik selle täpsust kõigi toodete puhul kontrollida. Hinna- ja tooteinfo võib 1a.ee lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib 1a.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.4 Tellimuse töötlemise teenustasu - müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.
3.5 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis 1A.EE ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.
3.6 SIA Mobilukss omab õigust levitada informatsiooni uute toodete, kampaaniate ja soodustuste kohta www.1a.ee kodulehel ja SIA Mobilukss koostööpartnerite juures.

4. Tellimuse esitamine.
4.1 Ostja saab 1a.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil info@1a.ee või Skype'i või MSN'i teel (kontakt 1a.ee)
4.2 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
4.3 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole 7 tööpäeva jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine
5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine
6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.
6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

7. Kaupade eest tasumine
7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja väljastuspunktis, kui on tasunud ka ülejäänud summa.
7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga 1A.EE OÜ väljastuspunktis, järelmaksuga.
7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

8. Liising
8.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu.
8.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust, edastades Ostja taotluse ja lisadokumendid partnerile, ja vahendades Ostjale partneri otsuse. Äraütlevaid otsuseid ei kommenteerita ega põhjendata.

9. Kaupade kättetoimetamine
9.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja väljastuspunktis Kohila 2a, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest väljastuspunkti.
9.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt 1a.ee veebilehel toodud hinnakirjale.
9.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise või otsalõppemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

10. Ostust keeldumine
10.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
10.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.
10.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades, audio- ja videosalvestiste puhul, mille pakend on avatud ja/või toode aktiveeritud, ning ajalehtede, ajakirjade ja muu perioodika puhul.
10.4 Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@1a.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Müüja jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.
10.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.
10.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
10.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.
10.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.
10.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

11. Vaidluste lahendamine
11.1 Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
12. Kogu kaup asub välismaa laos ja kodulehel olevad kättesaamis kuupäevad on ligikaudsed.

Garantii

Kõigile www.1a.ee veebikauplsest ostetud toodetele kehtib vähemalt 24-kuuline garantii. Garantiiteeninduse kiiruse ja tõhususe huvides teeme koostööd suurimate garantiiteeninduskeskustega. Juhul kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, saate www.1a.ee garantiitalongiga pöörduda otse teeninduskeskusse, kus teie probleem kiiresti ja tasuta lahendatakse.

1. GARANTII
1.1. 1a.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, aga ei tee ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti 1a.ee vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.
1.2. Garantiihoolduse aluseks on 1a.ee poolt väljastatud müügidokument ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.


2. GARANTIIAEG
2.1 Kõigi 1a.ee veebikaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 24-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.
2.1. Garantiiperioodi arvestatakse alates asja ostjale üleandmisest.
2.2. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).
2.3. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratud kauba maaletooja poolt.
2.4. Eraldi ostetavad garantiilaiendused tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti.
2.5. Garantiiperioodil lepingust taganemine on võimalik vaid tootja otsusel.


3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE
3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti 1a.ee vahendusel tarnija või tootjatehase kaudu.
3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse. Lähemat informatsiooni saab 1a.ee telefonidel 6652770, 6652771 või meiliaadressil info@1a.ee.
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.
3.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).


4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, harjad jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
4.4. Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.5. Garantii kaotab kehtivuse kui seadmel on tuvastatud ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Järgnevast tabelist leiate meilt ostetud tootele sobiva garantiiremondi. Kui teie poolt ostetud toote firmat antud tabelis ei ole palume teil meiega ühendust võtta ja me täpsustame selle.

TOOTJA PARTNER AADRESS TELEFON KODULEHT E-POST
           
ASUS, Archos, ACME Book, BenQ, DELL, MSI, GoClever, APPLE Servisa ICT OÜ Mustamäe tee 55, Tallinn 10619 +372 667 1796 www.servisaict.lt/en/partners.htm  
Canon Overall Eesti AS Lootsi 11, 10151 Tallinn +372 630 0530 www.overall.ee tallinn.hooldus@overall.ee
D-Link D-Link esindus Mustamäe tee 55-314, 10621 Tallinn +372 613 9771 www.dlink.ee info@dlink.ee
Epson, Kyocera Kulbert AS Sirge 4, 10618 Tallinn +372 671 8160 www.kulbert.ee info@kulbert.ee
Fujitsu Datel AS Endla 4, 10142 Tallinn +372 626 3000 www.datel.ee datel@datel.ee
Fujitsu, LG, Hitachi, Tatung, Viewsonic, BenQ AS Fujitsu Estonia Akadeemia tee 21G, 12618 Tallinn +372 651 9900 ee.ts.fujitsu.com/support/index.html remont@ee.fujitsu.com
Gigabyte GSmart, Acer, Packard Bell, Samsung, NEC, APC, Kingston, Belinea, HP, Toshiba ServiceNet EE OÜ Türi tn. 5 Tallinn +372 650 4949 www.servicenet.ee servicenet@servicenet.ee
IBM / Lenovo ThinkPad IBM Eesti OÜ Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn +372 660 0800 www-05.ibm.com/ee/service/hooldus.html ibmsekretar@ee.ibm.com
Konica Minolta Konica Minolta Baltia Eesti filiaal Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn +372 651 2900 www.konicaminolta.ee office@konicaminolta.ee
LENOVO IdeaPad Lenovo   6160000   lenovo@it.ee
LG OÜ Elcor Punane 18, Tallinn + 372 638 1542    
LG, Hewlett Packard, Philips, Samsung, Sony OÜ InfoCare CS Türi tn. 5 Tallinn +372 654 3000 www.infocare.ee/?page=garantiiremont info@infocare.ee
Mobiiltelefonid Samsung, LG, Nokia, Sony-Ericsson, Motorola Mobitec Service OÜ Türi tn. 5 Tallinn 6018073 mobitec.ee/ hooldus@mttc.ee
Olympus Profifoto OÜ Peterburi tee 46-110, 11415 Tallinn +372 6549 531 www.olympus.ee hooldus@olympus.ee
Prestigio Panaservice OÜ Tallinn, 10621, Liimi 1 53430003    
Samsung(mobiiltelefonid) Centralservice OÜ Türi tn. 5 Tallinn +372 645 3347 www.centralservice.ee centralservice@centralservice.ee
SONY (va monitorid), Nikon Remondiekspert OÜ Keemia 11-5, Tallinn +372 654 3219   sony@remondiekspert.ee
SONY monitorid Sign AS Katusepapi 35, 11412 Tallinn +372 605 6000 www.sign.ee sign@sign.ee
Thomson, Sharp, Funai Speleta AS Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn +372 65 46543 www.speleta.ee/ speleta@speleta.ee

 


Elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed tagastamise kohta täpsema info leiate siit
Üles