Kohustused, garantii ja tagastamine

1. Üldsätted
1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse 1a.ee (edaspidi 1a.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse 1a.ee omanikfirma 1A.EE OÜ (edaspidi Müüja) vahel 1a.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.
1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse 1a.ee veebilehel ja need astuvad jõusse 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad 1a.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.5 Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Kaebuste lahendamiseks lisainfo https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon

2. Kliendi andmed ja andmekaitse
2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka 1a.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse 1a.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.
3.1 Kõik hinnad 1a.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.
3.2 Kodulehel välja toodud tarnekuupäevad on ligikaudsed, tarneajas võib ilmneda muudatusi.
3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib 1a.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende 1a.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.
3.4 Tellimuse töötlemise teenustasu - müüja jätab õiguse kohaldada mistahes tellimuse vormistamisel lisatasu mis tuuakse välja tellimuse vormistamise lõppfaasil.
3.5 Juhul kui toote hind on süsteemi vea tõttu muutunud ebamõistlikult odavaks siis 1A.EE ei ole kohustatud antud toodet müüma ja ostjale tagastatakse raha.
3.6 SIA Mobilukss omab õigust levitada informatsiooni uute toodete, kampaaniate ja soodustuste kohta www.1a.ee kodulehel ja SIA Mobilukss koostööpartnerite juures.

4. Tellimuse esitamine.
4.1 Ostja saab 1a.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu.
4.2 Ostetavate toodete kogumaksumus peab olema vähemalt 9.95 EUR. Kui ostetavate toodete kogumaksumus on madalam, ei ole tellimust võimalik vormistada.
4.3 Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
4.4 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole mõistliku vajaliku aja jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine
5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine
6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.
6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale maksetähtaega.

7. Kaupade eest tasumine
7.1 Ostjal on õigus tasuda ostu eest 50% ettemaksu. Sellisel juhul saab Ostja kauba kätte Müüja väljastuspunktis, kui on tasunud ka ülejäänud summa.
7.2 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga 1A.EE OÜ väljastuspunktis, järelmaksuga.
7.3 Kui Ostja ei ole sooritanud esimest makset kauba eest käesolevate tingimuste punktis 6.2 nimetatud tähtaja jooksul, on Müüjal õigus tellimus tühistada ilma Ostjat sellest teavitamata.

8. Liising
8.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu.
8.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust, edastades Ostja taotluse ja lisadokumendid partnerile, ja vahendades Ostjale partneri otsuse. Äraütlevaid otsuseid ei kommenteerita ega põhjendata.

9. Kaupade kättetoimetamine
9.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja väljastuspunktis Liimi 6/1, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest väljastuspunkti.
9.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga või pakiautomaati. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt 1a.ee veebilehel toodud hinnakirjale.
9.3 Müüjalt ostetud kauba tarne Ostjale teostab SIA "Mobilukss".
9.4 Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma.

10. Ostust keeldumine
10.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
10.2 Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, on Kliendil õigus kaupa proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Kauba proovimiseks Kasutamistingimuste tähenduses on kauba samaväärne kasutamine nagu see on võimalik enne ostu sooritamist jaekaubandusasutuses (kaupluses).
10.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades; audio- ja videosalvestiste ning arvutitarkvara puhul, mille pakend on avatud ja/või toode aktiveeritud; kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud ( nt kosmeetika, kõrvaklapid, pesu ja bikiinid).
10.4 Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
10.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule.
10.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
10.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.
10.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.
10.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

Pretensioonide esitamise tingimused

1. 1a.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib eraisikule 24-kuuline pretensioonide esitamise aeg. Juriidilistele isikutele vastavalt tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise ajal on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. 1A.EE OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• kliendile enne seadme ostmist 1A.EE poolt teatavaks tehtud puudustest;
• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

7. 1A.EE OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
8. Seadmele teostatud ekspertiisi (diagnostika) eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui 1A.EE ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi (diagnostika) tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
9. Ekspertiisi tasu ei pea maksma eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.
10. Kui tarbija ei nõustu 1A.EE OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• 1A.EE OÜ on puuduse eest vastutav.


11. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab 1A.EE OÜ tõendama seda, et:
• tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega);
• puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul.

Käsitlustasu
Kui klient ei soovi seadme remondi teostamist või remonti toodud seade osutub korrasolevaks, tuleb tasuda defekteerimistasu 20 EURi. 1A-l on õigus nõuda kliendilt käsitlustasu maksmist, kui seadme diagnostika tulemusel: ei leita seadmel kliendi poolt kirjeldatud puudust ning seade on diagnostika tulemuste kohaselt töökorras; tuvastatakse toodud asjaolu, ja klient ei soovi seadet tasu eest remontida või klient toob seadme tasulisse remonti, kuid ei nõustu talle teatatud remondi maksumusega ning loobub seadme remondist.
Järgnevast tabelist leiate meilt ostetud tootele sobiva remondi ettevõtte. Kui teie poolt ostetud toote firmat antud tabelis ei ole palume teil meiega ühendust võtta ja me täpsustame selle.
Hooldus/remondiaeg on 7-30 päeva.
Välismaa garantiipartnerite hooldus/remondiaeg on 30-70 päeva.

TOOTJA PARTNER AADRESS TELEFON KODULEHT E-POST
           
ASUS, Archos, ACME Book, BenQ, DELL, MSI, GoClever, APPLE, LENOVO  Servisa ICT OÜ Sepise 10, Tallinn 11415 +372 667 1796 www.servisaict.lt/en/partners.htm  
Canon Overall Eesti AS Lootsi 11, 10151 Tallinn +372 630 0530 www.overall.ee [email protected]
D-Link D-Link esindus Mustamäe tee 55-314, 10621 Tallinn +372 613 9771 www.dlink.ee [email protected]
Epson, Kyocera Kulbert AS Sirge 4, 10618 Tallinn +372 671 8160 www.kulbert.ee [email protected]
Kenwood, Delonghi, Haier, Zelmer, Indesit, Electrolux SEVI KODUKAUBAD OÜ Pallasti 16, Tallinn +372 636 65 25 www.sevi.ee [email protected]
Fujitsu, LG, Hitachi, Tatung, Viewsonic, BenQ AS Fujitsu Estonia Akadeemia tee 21G, 12618 Tallinn +372 651 9900 ee.ts.fujitsu.com/support/index.html [email protected]
IBM / Lenovo ThinkPad IBM Eesti OÜ Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn +372 660 0800 www-05.ibm.com/ee/service/hooldus.html [email protected]
Konica Minolta Konica Minolta Baltia Eesti filiaal Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn +372 651 2900 www.konicaminolta.ee [email protected]
XIAOMI, MEIZU, MYPHONE, ASUS, ZTE PHILIPS, BLACKVIEW  TSC   Pärnu maantee 139c +372 640 50 74     [email protected]
LG OÜ Elcor Punane 18, Tallinn + 372 638 1542    
  Acer, Fujitsu Siemens, HP, Samsung, NEC, Toshiba, Philips, LG Electronics, Braun, Bosch, Siemens, Gorenje, Packard Bell, Pocketbook, BaByliss, Dyson, Gigabyte, Lenovo, Yamaha, Pioneer, Lexmark, Delongi, ProfiCook, Clatronic, Cuisinart.  Arwest OÜ   Ringtee 75 (Lõunakeskus), 50501  7 344 299    [email protected]
Mobiiltelefonid Samsung, LG, Nokia, Sony-Ericsson, Motorola MTTC OÜ Sepise tn 10, Tallinn 6018073 www.mttc.ee [email protected]
Olympus Profifoto OÜ Peterburi tee 46-110, 11415 Tallinn +372 6549 531 www.olympus.ee [email protected]
Prestigio Panaservice OÜ Tallinn, 10621, Liimi 1 53430003    
Samsung(mobiiltelefonid) MTTC OÜ Sepise tn 10, Tallinn +372 645 3347 www.mttc.ee [email protected]
SONY (va monitorid), Nikon Remondiekspert OÜ Keemia 11-5, Tallinn +372 654 3219   [email protected]
SONY monitorid Sign AS Katusepapi 35, 11412 Tallinn +372 605 6000 www.sign.ee [email protected]
Thomson, Sharp, Funai Speleta AS Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn +372 65 46543 www.speleta.ee/ [email protected]

 


Elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed tagastamise kohta täpsema info leiate siit
Üles