Garantii ja tagastamine

 
Lepingust loobumine, Kvaliteetse kauba tagastamine:
 
 1. 1a.ee ostjal („Ostja“) on õigus ilma põhjust nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul keelduda kaubast, kui seda ei ole kasutatud, rikutud või selle väljanägemine ei ole oluliselt muutunud, see tähendab, et kauba või selle pakendi väljanägemisele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud saadud kaubaga tutvumiseks. Ostja peab kasutama seda õigust vastutustundlikult ja tagastama kauba korralikus originaalpakendis, samuti tagastama kõik kauba komplekti kuuluvad osad. Kauba tagastamise kulud peab katma Ostja. 
 2. Müüja nimetatud erandjuhtudel võib kvaliteetse Kauba tagastada ka pikema aja jooksul.
 3. Kauba tagastamisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, kui see on tekkinud toimingute tõttu, mis ei olnud vajalikud kauba laadi, omaduste ja toimimise kindlaks tegemiseks.
 4. Kaup tuleb tagastada 1a.ee Liimi teeninduskeskusesse, mille aadressi leiate siit. Toote tagastusankeet (WORD formaadis, PDF formaadis).
 5. Saanud tagastatud kauba kätte ja hinnanud selle kvaliteeti, tagastab Müüja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba tagastamisest Ostjale kauba ja kohale toimetamise eest tasutud raha. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud teine kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
 6. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis (koos kasutusjuhendi ja garantiitalongiga, kui need olid koos kaubaga kohale toodud). Kauba tagastamisel tuleb esitada käibemaksu faktuurarve ja tellimuse number. 
 7. Tagastatava kauba komplektsuse eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole komplektne, siis Müüja tagastatavat kaupa vastu ei võta.
 8. Ostja õigus tagastada e-poest ostetud kvaliteetset kaupa ei kehti:     
8.1. lepingutele, mille alusel valmistati kaup tarbija eritellimusel, mitte polnud valmistatud eelnevalt, ja mis valmistatakse, arvestades tarbija isiklikku valikut või juhtnööre, samuti kaubale, mis on kohandatud selgelt tarbija isiklikeks vajadusteks;
8.2. lepingutele, millega osteti kiiresti riknevat kaupa või kaupa, mille säilivusaeg on lühike;
8.3. lepingutele, millega osteti pakendatud kaupa, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud ja mida ei saa tagastada tervishoiu või hügieeni põhjustel;
8.4. Lepingutele, millega osteti kaupa, mis pärast kohale toimetamist segunevad oma iseloomu tõttu eraldamatult teiste esemetega;
8.5. lepingutele, millega osteti pakendatud video- või audiosalvestisi või pakendatud tarkvara, mis on pärast kohaletoomist pakendist välja võetud;
8.6. lepingutele ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kohale toomiseks, välja arvatud väljaannete ettetellimise lepingutele.
 1. Juriidilistele isikutele (ettevõtjatele) ei rakendata õigust keelduda internetilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjust nimetamata.
 
Kauba kvaliteet:     
 
 1. Kaupade fotod on ette nähtud vaid illustreerimise eesmärkide täitmiseks, originaaltooted võivad fotodel kujutatutest erineda. Nimetatud fotosid ei saa kasutada pretensiooni põhjendusena. Kaup loetakse kvaliteetseks, kui see vastab internetikaupluses esitatud näidisele, mudelile või kirjeldusele.
 2. Kui kohale toimetatud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, peab ostja pöörduma 1a.ee Liimi teeninduskeskusesse, mille aadressi leiate siit. Garantiiankeet (WORD formaadis, PDF formaadis).
 3. Võimalik mittekvaliteetne Kaup esitatakse esmajärjekorras Müüja garantiiteenindusele (garantiiteenuse kontaktid leiate siit) ja alles siis, kui on tuvastatud, et Kaup ei ole kvaliteetne, täidetakse Ostja taotlus seoses mittekvaliteetse Kaubaga. 
 4. Garantiiteenindus kestab 7 kuni 30 (seitse kuni kolmkümmend) kalendripäeva. Erandjuhtudel, kui Kaup saadetakse garantiiteeninduskeskusesse, mis asub mõnes teises Euroopa Liidu riigis, võib kauba garantiiteeninduse protsess kesta 14 kuni 70 (neliteist kuni seitsekümmend) kalendripäeva olenevalt kauba olemusest. Rõhutame, et kõigil juhtudel teostame garantiiremondi võimalikult lühikese ajaga. 
 5. Seadmed, mis antakse garantiiteenindusse, ei tohi sisaldada Ostja isikuandmeid, SIM kaarte. Müüja ei vastuta ega kata kulusid, mis on seotud teabega, mis on garantiiteenindusele üle antud seadmetes, samuti sellise teabe taastamise eest. 
 6. Kauba tootja garantiikohustused kehtivad ainult sel juhul, kui ei ole rikutud kauba kasutustingimusi. Enne Kauba kasutamist peab Ostja tähelepanelikult läbi lugema kauba kasutusjuhendi, Enne Kauba kasutamist peab Ostja tähelepanelikult läbi lugema kauba kasutusjuhendi. 
 7. Kaupu, mis on antud garantiiremonti, kuid millele ei ole järele tuldud garantiiteenindusse ja (või) Müüja juurde, säilitatakse 3 (kolm) kuud. Seda tähtaega hakatakse lugema esimese teate edastamisest Ostjale tema nimetatud kontaktandmetel (telefoni teel, e-postiga jne) selle kohta, et Ostja võib garantiiteeninduskeskusesse oma kaubale järele tulla. Kui nimetatud tähtaja jooksul Ostja kaubale järele ei lähe, on müüjal õigus kaupa mitte säilitada; Kaup tuleb utiliseerida. Sellisel juhul ei vastuta Müüja tema kätte jäetud kaubas oleva Ostja teabe eest ja muu sellise hävitamise tõttu Ostjale tekkinud kahju eest.
 8. Kui Ostja on soetanud mittekvaliteetse kauba või teenuse, siis  ei piira Müüja antud kvaliteedigarantii ostja (tarbija) õigusaktidega sätestatud õigusi. Vaidlused kauba kvaliteedi, tagastamise ja muude ostu-müügi tingimuste kohta lahendatakse ostu-müügi reeglites sätestatud korras ja tuginedes siseriiklikele õigusaktidele. 
 9. Kõigile Teie küsimustele vastame meeleldi e-posti aadressil [email protected] ja telefonil +372 6652771.
 10. Ostja ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Müüja on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või e-posti aadressil [email protected]). Täpsemat infot vaidluste lahendamise kohta leiate: komisjon.ee.  
 11. Lisaks eeltoodule on Ostjal õigus e-poest ostetud kauba või teenusega seoses tekkinud vaidluse lahendamiseks kasutada internetipõhisese vaidluste lahendamise platvormi (ODR) http://ec.europa.eu/odr
 
Praak- või mittetäielikult komplekteeritud kaubad
 
 1. Ostja, kes soovib esitada kaebuse praak- või mittetäielikult komplekteeritud kauba kohta, võib seda teha kas 1a.ee Liimi teeninduskeskuses kaupade tagastamise osakonnas või e-kirjaga aadressil [email protected].
21.1. Kaebuse esitamisel peab ostja esitama järgmise teabe:
21.2. Kauba tellimuse numbri;
21.3. Esitama/nimetama Kauba defekti, rikke tunnused või puuduoleva osa;.
21.4. Esitama teised tõendid (näiteks Kauba foto, defekti koha foto (kui see on mehaaniline vigastus ja seda on võimalik pildistada), Kauba tootepakendi foto, muu.
 1. Kaebuse esitamisel on ostja kohustatud nimetama, milline oleks tema soov pretensiooni lahendamiseks:
22.1. Praakkaup palutakse asendada kvaliteetse kaubaga; 
22.2. Mittetäielikult komplekteeritud kaup palutakse täiendada komplektist puudu olevate osadega;
22.3. Palutakse kaubale kohaldada allahindlust, st vähendada vastavalt Kauba hinda;
22.4. Palutakse tagastada tasutud raha.
 1. Pretensioon lahendatakse ja vastus esitatakse 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Raha tagastamise korral tagastab Müüja Ostjale raha kauba ja saatmiskulude eest. Kui tagastatakse vaid osa kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes kaupa koos tagastatava kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. 
 
Kahjustatud saadetis
 
 1. Koju kohale toimetatud saadetise kvaliteeti kontrollige kulleri juuresolekul. Kui märkasite, et pakend on vigastatud:
24.1. teavitage sellest kauba kohale toonud kullerit;
24.2. märkige saadetise saatedokumenti, et pakend on vigastatud, ja täitke koos kulleriga Pakendi vigastuste (kontrollimise) akt;
24.3. kontrollige pakendis olevaid kaupu ja kui need on vigastatud, siis fikseerige vigastused fotodel. Fotod on vajalikud kauba tagastamise protseduuri täitmiseks;
24.4. kui pakend ei ole vigastatud, siis ei ole vaja kulleri juuresolekul kaupa kontrollida. Kui võtate saadetise vastu ja allkirjastate dokumendid, siis loetakse, et saadetis on kohale toimetatud korrektsena.